خبرنامه

خبرنامه

خبرنامه بیست و سوم فروردین ماه

نکات کلیدی واکسیناسیون واکسیناسیون به تنهایی نمی تواند باعث ایمن نگه داشتن گله در مقابل بیماریها و مدیریت ضعیف گله باشد. برنامه واکسیناسیون باید به همراه توصیه های دامپزشک گسترش و تدوین یافته و با...
ادامه مطلب

خبرنامه بیست و یکم فروردین ماه

واکسیناسیون جدول مندرج در ذیل برخی از مهمترین فاکتورهای ضروری جهت موفقیت در واکسیناسیون را نشان میدهد: طراحی برنامه واکسیناسیون اجرای واکسیناسیون کارایی واکسیناسیون واکسیناسیون باید بر اساس توصیه های دامپزشکی و قوانین محلی و...
ادامه مطلب